منظور از چیدمان همان گل آرایی، شمع آرایی، ورودی مجلس، میوه آرایی، جایگاه عروس و داماد، ریسه آرایی محوطه مجلس، میز یادبود و آتش بازی می باشد که جلوه خاصی به جشن شما می دهد